Internal Sales

Förenkla interna transaktioner och varuflöden

Internal Sales inträffar när både köparen och säljaren tillhör samma företag och databas i M3. Denna process används för förflyttning av varor mellan avdelningar eller platser inom samma företag. För överföring av varor mellan lager där ingen försäljning sker rekommenderas det att använda funktionaliteten för distributionsorder.

Viktiga aspekter av Internal Sales inkluderar:

  • Koppling av kundorder (CO) med inköpsorder (PO): Den interna försäljningsfunktionaliteten länkar direkt CO med PO, vilket underlättar sömlösa transaktioner inom företaget.
  • Automatisering: Automatiserar processen från skapandet av en planerad PO vid inköpsanläggningen.
  • Spårbarhet: Ger full spårbarhet från reservationen vid leveranslagret till frisläppandet och uppdateringen av PO.
  • Uppdatering av reservationsstatus: När PO frisläpps uppdateras reservationsstatusen automatiskt, vilket säkerställer att lagerstatusen justeras därefter.

Följande flödesscheman illustrerar hela processen för intern försäljning, som visar stegen från den initiala skapelsen av inköpsordern till de slutliga uppdateringarna i systemet.

Infor är en världsledande aktör inom affärsmolnprogramvara som är specialiserad efter bransch. Infor utvecklar kompletta lösningar för sina fokusbranscher, industriell tillverkning och distribution. Meridion är Channel partner till Infor vad gäller affärssystemet M3 och till andra relaterade produkter från Infor.

Köp Internal Sales idag

Kontakta mig för en demo av verktyget.

Lars Nyström image
Lars Nyström
Sales Manager